Moderne natuurfilosofie
Versie 2024-03-01.                                                                                           Mutatie: item 5.

Inhoud:
1 Inleiding.
2 Natuurwet.
3 Hiernamaals.
4 Speerpunten.
5.Reacties.

1. Inleiding.

Klassieke (hellenistische) natuurfilosofie is de voorloper van moderne wetenschap. Moderne natuurfilosofie is de voorloper van een nieuw soort wetenschap ofwel neomoderne wetenschap. Het is de tegenpool van moderne wetenschap. Neomoderne wetenschap claimt dat het superieur is m.b.t. fundamentele zaken.

Deze site weerspiegelt neomoderne wetenschap.

Volgens de Natuurwet geldt.
…a      = Als waar is.
…i       = Is ook waar.

Voor wetenschap geldt:
1a Berust op iets wat niét bewezen is (bijvoorbeeld axioma’s van Dedekind - Peano, postulaten van Euclides), gekoppeld aan moderne wetenschap.
2i Berust op iets wat wél (statistisch) bewezen is (Natuurwet), gekoppeld aan neomoderne wetenschap.

Anders geschreven.

Voor wetenschap geldt:
o Berust op iets wat niét bewezen is (bijvoorbeeld axioma’s van Dedekind - Peano, postulaten van Euclides), gekoppeld aan moderne wetenschap.
o Berust op iets wat wél (statistisch) bewezen is (Natuurwet), gekoppeld aan neomoderne wetenschap.

Rekenkundig equivalent.
Voor getal geldt:
o Heeft wél polariteit, gekoppeld aan teken (+óf-); +, - is ruimtelijk gescheiden; is zowel binnen als buiten getallenlijn; is zowel gebroken als geheel getal; er is hiervan meerdere; nul.
o Heeft niét polariteit, gekoppeld aan teken (+én-); +, - is ruimtelijk samengevoegd; is uitsluitend binnen getallenlijn; is uitsluitend geheel getal; er is hiervan één; = nul.

Meetkundig equivalent.
Voor loodlijn (veelhoek) geldt:
o Snijdt elkaar (naar buiten toe) niét.
o Snijdt elkaar (naar binnen toe) wél.

Voor moderne wetenschap geldt: is gekoppeld aan formele logica (leer van het strenge betoog); bewijslast ligt bij bron; gaat uit van het wél waarneembare; ….
Voor neomoderne wetenschap geldt: is gekoppeld aan informele logica (leer van het coulante betoog); bewijslast ligt bij bestemming (omgekeerde bewijslast); gaat uit van het niét waarneembare; …. 

Voor formele logica geldt: is gekoppeld aan propositielogica waarbij antoniemen niét centraal staan.
Voor informele logica geldt: is gekoppeld aan propositielogica waarbij antoniemen wél centraal staan.

Neomoderne wetenschap is dan ook de tegenpool van moderne wetenschap. Ze vullen elkaar aan. Het bepleit besturen en leven volgens de Gulden Regel. Hierbij geldt voor beiden: “Na mij niét de zondvloed”. 

De cursief weergegeven entiteiten zijn elkaars tegenpolen. Ze weerspiegelen de Natuurwet. Het overige cursieve zijn antoniemen die zijn gekoppeld aan informele logica. 

Voor neomodern wetenschappelijke bevindingen geldt:
o Is kort en cryptisch geformuleerd.
o Het taalgebruik is hieraan ondergeschikt.

2. Natuurwet.

Voor Natuurwet geldt: het abstracte heeft uitsluitend één tegenpool.
Voor Natuurwet geldt: het concrete heeft zowel één als meerdere tegenpolen.
Toelichting:
o Voor ‘abstracte’ geldt: is wat zowel vanuit de natuur als de mens ontstaat.
o Voor ‘concrete’ geldt: is wat uitsluitend vanuit de natuur ontstaat.
o Voor ‘uitsluitend’ geldt: is gekoppeld aan ‘enkel’ (of ‘één’).
o Voor ‘zowel’ geldt: is gekoppeld aan ‘dubbel’ (of ‘meerdere’).
o Voor ‘één’ geldt: is gekoppeld aan natuurlijk getal = 1.
o Voor ‘meerdere’ geldt: is gekoppeld aan natuurlijk getal ≠ 1 (getal nul is een rekengetal).

Voor bovenste stelling van stellingpaar geldt: begint met ‘Als waar is’.
Voor onderste stelling van stellingpaar geldt: begint met ‘Is ook waar’.
Toelichting:
o Voor ‘Als waar is’ geldt: is onlosmakelijk gekoppeld aan ‘voorwaarde’.
o Voor ‘Is ook waar’ geldt: is onlosmakelijk gekoppeld aan ‘conclusie’.
o Voor ‘voorwaarde’ geldt: is onlosmakelijk gekoppeld aan ‘conclusie’.
o Voor ‘conclusie’ geldt: is onlosmakelijk gekoppeld aan ‘voorwaarde’.

Het bestaan van de Natuurwet berust op een aaneenschakeling van onomstreden stellingen die betrekking hebben op de mens. Hieraan is een rekenkundige conclusie verbonden.

De statistisch bewezen Natuurwet is onlosmakelijk gekoppeld aan een goddelijke entiteit. Voor elke wet geldt: is uitgevaardigd. Dus ook de Natuurwet. De mens heeft dat niét gedaan. Conclusie: er is een goddelijke entiteit. Om het bestaan daarvan te begrijpen is het van belang te weten dat alles in het heelal gevulde ruimte is. Het heelal is door de Natuurwet ontstaan. Dit betekent dat de Natuurwet niet vanuit het heelal is uitgevaardigd.

De Natuurwet is onlosmakelijk gekoppeld aan informele logica en de 'Gulden regel'.

Gulden Regel.pdf (42.74KB)
Gulden Regel.pdf (42.74KB)

3. Hiernamaals.

Gulden Regel.pdf (42.74KB)
Gulden Regel.pdf (42.74KB)

4. Speerpunten.

4.1 Ontstaan heelal (gevulde ruimte).

1. Uit onbegrensd kubusvormig lege ruimte ontstaat onbegrensd^4 aantal punten (is onbegrensd klein gevulde ruimte).
2. Onbegrensd^4 aantal punten vormt één onbegrensd met zichzelf samengevoegd Planckdeeltje.
3. Het deeltje transformeert zich binnen één Plancktijd naar één onbegrensd met zichzelf samengevoegde kubus ter grootte van 1E+35 m.
4. Uit deze kubus ontstaat één begrensd met zichzelf samengevoegd Planckdeeltje met ladingpolariteit(+én-) dat zich ontmantelt in meerdere Planckdeeltjes met ladingpolariteit(+óf-). Er ontstaat een holle kubus met massief omhulsel (onbegrensd^4 aantal punten) dat het heelal omsluit.
5. Uit massief omhulsel ontstaat meerdere begrensd met zichzelf samengevoegd Planckdeeltjes met ladingpolariteit(+én-) dat zich mengt met de aanwezige Planckdeeltjes met ladingpolariteit(+óf-). Er vormen zich subatomaire deeltjes. De massieve wand wordt steeds dunner met als uiterste dikte (bij onbegrensde tijd) de Planckafstand.

Voor waarnemingen van het heelal, gezien van buitenaf (is het domein van de lege ruimte) geldt: is objectief.

Voor waarnemingen van het heelal, gezien van binnenuit (is het domein van de gevulde ruimte) geldt: is subjectief.

Kortom, waarnemingen van het heelal zijn relatief.

Bijvoorbeeld, het heelal:
o heeft niét een midden;
o heeft niét een bepaalde grootte.

Wiskundige basis ontstaan heelal.
Uit een onbegrensd met zichzelf samengevoegd massief geheel dat het heelal omsluit kan (met behoud van het geheel) elk begrensd aantal massieve delen (Planckdeeltjes) worden onttrokken. 

Definitie 'Hol', 'Massief'.
Voor massief geldt: bestaat wél geheel uit zichzelf.
Voor hol geldt: bestaat niét geheel uit zichzelf.

4.2 Subatomaire deeltjes.

Subatomaire deeltjes bestaan uit 1, 2 of 3 Planckdeeltjes rondom 1, 2 of 3 Planckdeeltjes als centrum. Ze zijn zowel bol- als spiraalvormig. Uitsluitend foton en gluon zijn spiraalvormig. Subatomaire deeltjes vormen het domein van de verhoudingsgewijs grootst onderlinge afstanden binnen stelsels in het heelal.

SD - Soorten.pdf (130.84KB)
SD - Soorten.pdf (130.84KB)

4.3 Zwaartekracht.

Is een statisch elektrische kracht, gekoppeld aan monopool elektrisch veld.

4.4 Donkere materie.

Wisselwerking (detectie via elektromagnetische straling) is onmogelijk. Voorspeld op 12 juni 2014 (https://www.astroblogs.nl/2014/06/12/satellietstelsels-gehoorzamen-niet-aan-het-standaardmodel/). 

OM vs. ZM.pdf (285.14KB)
OM vs. ZM.pdf (285.14KB)

4.5 Buitenaards leven.

Bestaat niet.

Voorspelling: de Euclid missie zal niet het gewenste resultaat opleveren.

5. Reacties.

5.1 Dialoog met Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen (VvL).

Wanneer bezwaren worden weerlegd gaat correspondentie over in dialoog (schaken). Na de laatste weerlegging verlaat VvL het schaakbord. Dit omdat mijn inzending de benodigde stevigheid mist. 

Voor modern wetenschappelijke bevinding geldt: vereist streng betoog (is wél benodigde stevigheid).
Voor neomodern wetenschappelijke bevinding geldt: vereist coulant betoog (is niét benodigde stevigheid).

Op de uitnodiging wederom plaats te nemen aan schaakbord is tot nu toe niet ingegaan. Het betreft het toetsen van de toetsbare module 'Natuurwet - Betrouwbaarheid van bestaan'. 

Natuurwet.eml (135.5KB)
Natuurwet.eml (135.5KB)

5.2 Correspondentie met Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie (NVWF).

Op de uitnodiging plaats te nemen aan schaakbord is tot nu toe niet ingegaan. 

5.3. Astroblogs.

Niet welkom. Het 'snappertje' is voor velen ontoereikend.

https://www.astroblogs.nl/2024/02/20/nieuwe-variant-bedacht-van-de-gravasterren-de-nestars/

Scheve sterrenstelsels kunnen gebruikt worden om de snelheid van donkere materie te meten

5.4. Scientias.

Niet welkom. Het 'snappertje' is voor velen ontoereikend.

https://scientias.nl/wetenschappers-ontdekken-alleroudste-zwarte-gat-tot-nu-toe-en-dat-leidt-direct-tot-hoofdbrekens/

https://scientias.nl/een-miljard-lichtjaar-grote-bel-gevonden-dijt-het-heelal-veel-sneller-uit-dan-we-nu-denken/

5.5. Conclusie.

Voor moderne wetenschap geldt: beschikt over meerdere betrouwbare bronnen.
Voor neomoderne wetenschap geldt: beschikt over één (deze site) betrouwbare bron.

Deze site claimt dan ook een betrouwbare bron te zijn.