Moderne natuurfilosofie
 


1. Inleiding.

Wetenschap heeft ons enorm veel opgeleverd.

Wetenschappelijke kennis is echter gebaseerd op axioma’s en postulaten. Het lijkt mij dan ook de reden dat fundamentele kennis zoals bijvoorbeeld de oerknal, antimaterie, onzichtbare (donkere) materie, zwaartekracht en definitie meetkundige lijn onoplosbaar is.

Wetenschappelijke kennis is concrete kennis. 

Voor concrete kennis geldt:
o Je kunt er zowel in abstracte als concrete zin iets mee (er is wél sprake van een bewijslast).
Voor abstracte kennis (bijvoorbeeld religie, metafysica en het occulte) geldt:
o Je kunt er uitsluitend in abstracte zin iets mee (er is niét sprake van een bewijslast). 

Voor concrete kennis geldt:
o Is gebaseerd op het concrete (waarneming), waarbij de bewijslast ligt bij de bron.
o Is gebaseerd op het abstracte (Natuurwet, Gulden regel), waarbij de bewijslast ligt bij de bestemming.

Voor bewijslast ligt bij de bron geldt: het strenge betoog; lost fundamentele vraagstukken niét op; is gebaseerd op iets wat niét bewezen is (axioma’s, postulaten, ...); is gebaseerd op formele logica.
Voor bewijslast ligt bij de bestemming geldt: het coulante betoog; lost fundamentele vraagstukken wél op; is gebaseerd op iets wat wél bewezen is (Natuurwet); is gebaseerd op informele logica.

Voor Natuurwet geldt:
o Het absoluut abstracte heeft één tegenpool met tegengestelde kenmerken.
o Het absoluut concrete heeft meerdere tegenpolen met tegengestelde kenmerken.

De wet houdt in dat elk begrip een ander begrip als tegenpool heeft. De kenmerken van beide begrippen zijn tegengesteld aan elkaar. 

De duizenden jaren oude (uit meerdere delen van de wereld afkomstige) Gulden leefregel weerspiegelt de Natuurwet. De Natuurwet is dan ook onlosmakelijk gekoppeld aan de Gulden regel. 

Voor Gulden regel geldt:
o Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden als het doen.
o Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet als het laten.

Ik hou mij evenals de oude natuurfilosofen bezig met de stoffelijke wereld tot voorwerp van studie. Juist die tegengestelde aanpak m.b.t. bewijslast (als eerste en enige) valt onder ‘Moderne natuurfilosofie’. Moderne natuurfilosofie (ontstaan in 2007) is dan ook een stroming naast de wetenschappelijke natuurfilosofie. Uitkomsten o.b.v. de Natuurwet zijn dan ook onweerlegbaar.

Kennis gebaseerd op de Natuurwet ontbeert ter publicatie een gezaghebbend orgaan. Dit omdat omgekeerde bewijslast in combinatie met Natuurwet buiten de scope valt. Opname in Wikipedia van 'Moderne natuurfilosofie' en het ontkoppelen van namen aan natuurwetten is dan ook gestrand (ben voor onbepaalde tijd geblokkeerd).

Op semantische wijze uitsluiten van God. 

‘Wij zijn sterfelijk’ en ‘Zwaartekracht’ zijn natuurlijke wetmatigheden.
Er is de ‘Wetmatigheid van sterfelijkheid’.
Er is de ‘Wet van Newton’ i.p.v. ‘Wetmatigheid van Newton’.

Het leidt tot de volgende vraag:

Waarom doorgrond wetmatige verschijnselen tot 'Wet' bestempelen?
Dit omdat een wet (bijv. wegenverkeerswet) uitsluitend is uitgevaardigd en niét tot wetmatigheden leidt.

Mijn antwoord:
"Het sluit God als Wetgever op semantische wijze uit".
De wijze waarop is onder 'Wet' en ‘Wetmatigheid’ in De Van Dale te vinden. 'Wetmatigheid' komt uitsluitend voor in de Dikke Van Dale.


Blijft uiteindelijk over: deze in mei 2022 geopende website als beoogd betrouwbare bron.


2. Moderne natuurfilosofie.

Is modulair ingedeeld (zie ook: 'Galerij').

De teksten zijn verkort en cryptisch geformuleerd om tegenstellingen beter tot uitdrukking te brengen. Het taalgebruik is hieraan ondergeschikt. De gehanteerde afkortingen staan vermeld in 'Galerij' onder 'Afkortingen en symbolen'.

Advies:
o Probeer een beeld te vormen bij elke conclusie.
o Lukt dat niet, begin op een later tijdstip opnieuw.

Er gaat een wereld voor u open.


3. Betrouwbaarheid van bestaan Natuurwet.

Onderstaand bevestigd o.b.v. één en dezelfde soort verzameling het bestaan van de Natuurwet.

Het betreft een verzameling met als predicaat ‘Compleet’.

Voor verzameling 'Compleet' geldt: één of meerdere kenmerken van één element is tegengesteld aan de resterende vier.

Verzameling 'Compleet' is gekoppeld een kenmerken van de mens en fundamentele kenmerken van de natuur. De statistische betrouwbaarheid van bestaan Natuurwet is dan ook 99,9999 procent. 

Het evenaart hiermee de wetenschappelijke norm van betrouwbaarheid.


4. Natuurgetallen.

Natuurgetallen zijn niét wiskundige getallen waarmee niet mee te rekenen valt. 

Het betreft 1, 2, 3, 5, 7 en 12. Ze zijn het resultaat van zowel uiterlijke kenmerken van de mens als gedachte-experiment ‘Bolgetallen’.
Natuurgetallen genereren verzamelingen 'Compleet'. De statistische betrouwbaarheid van bestaan Natuurgetallen is dan ook 99,999 procent.


5. Godsbewijs.

Gevulde ruimte (bijv. materie) is door de Natuurwet ontstaan uit lege ruimte. Voor elke wet geldt: is eens uitgevaardigd. Het kan dan ook niet anders dat God (geest) lege ruimte is.

Voor lichaam geldt: is wél te doorgronden.
Voor geest geldt: is niét te doorgronden.

Eob vs. Lob.pdf (43.13KB)
Eob vs. Lob.pdf (43.13KB)


6. Oerknal.

De oerknal is in feite de ontmanteling van één onbegrensd met zichzelf samengevoegd Planckdeeltje in een begrensd aantal Planckdeeltjes. Subatomaire deeltjes bestaan uit één, twee of drie Planckdeeltjes, draaiend om  Planckdeeltjes als centrum.


7. Wijziging Natuurwet.

Voor bestaande Natuurwet geldt: het goede en verkeerde is ruimtelijk samengevoegd.
Voor toekomstige Natuurwet geldt: het goede en verkeerde is ruimtelijk gescheiden.

Voor wijziging Natuurwet geldt: leidt massaal tot het hiernamaals.


8. Hiernamaals.

Zoals het lichaam sterfelijk is, zo is de geest ('Geweten') onsterfelijk.

Voor onbelast geweten geldt: leidt tot een wereld waar het goed toeven is.
Voor belast geweten geldt: leidt tot een wereld waar het slecht toeven is

Geweten.pdf (262.91KB)
Geweten.pdf (262.91KB)


9. Missie.

Verzoening tussen Christendom en Islam.

Opmerkelijk.pdf (32.68KB)
Opmerkelijk.pdf (32.68KB)


10. Voorbeeld van verifieerbare kennis met weinig tussenresultaten in verhouding tot wetenschappelijke aanpak.

Weerspiegelt de kracht van de Natuurwet. Het draagt dan ook bij aan de status van moderne natuurfilosofie als betrouwbare bron (dus deze website).


11. Voorbeeld van fundamentele kennis o.b.v. de Natuurwet dat met wetenschappelijke aanpak nog steeds niet is opgelost.


12. Voorspellingen.

Moderne natuurfilosofie leidt tot (toetsbare) voorspellingen.

Het draagt bij  aan de status van moderne natuurfilosofie als betrouwbare bron (in sterkere mate wanneer ze uitkomen).